top of page

Tarieven

Ik heb per 1 januari 2022 contracten afgesloten met alle Nederlandse verzekeraars:

Uw behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Iedere Nederlander is via dat basispakket verzekerd voor de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. In de afgelopen jaren zijn enkele problemen uitgesloten van vergoeding, zoals bijv. aanpassingstoornissen en relatieproblemen. 

De huisarts bepaalt in eerste instantie via de verwijzing of u in aanmerking komt voor Generalistische basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ.

 

Het nieuwe zorgprestatiemodel per 2022.
Er is een nieuwe model voor de ggz per 2022, dat heet het zorgprestatiemodel. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

De prestaties zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

Er wordt vaker en sneller dan vroeger gedeclareerd.
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang.

Omdat u de rekening sneller krijgt weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel eigen risico u nog moet betalen.

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van mij als uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt elke jaar maximumtarieven vast. De zorgverzekeraar bepaalt welk percentage van dit maximumbedrag ik in rekening mag brengen. Meestal varieert dat van ca. 75 tot ca. 94%. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

 • Start behandeling: 1 november 2020

 • Einde behandeling: 31 oktober 2021

 • Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

 

Voorbeeld 2

 • Start behandeling: 1 mei 2021

 • Einde behandeling: 12 februari 2022

 • Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Dit is de link voor mijn kwaliteitsstatuut: https://ap.lc/lIK5Q

Privacy

Ik heb mij gecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat met uw contact met mij te maken heeft. Daarnaast houd ik mij aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Voor de uitvoering van die metingen werk ik samen met Qualiview. Bij aanvang van uw behandeling en vervolgens in de loop van de behandeling zal Qualiview u om die reden vragenlijsten via de mail toesturen die u in een beveiligde internetomgeving kunt invullen. Alleen de behandelaar krijgt de resultaten van de meting te zien en vervolgens met u bespreken. Qualiview zelf heeft geen inzage in uw gegevens.

 

Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen om:

1. te overleggen indien de behandeling daarom vraagt (met de betrokken huisartsen en/of collega's )

2. om door te verwijzen (bijvoorbeeld wanneer intensievere hulp nodig is naar bijvoorbeeld deeltijdbehandeling of naar collega's die een specifieke behandelmethode hebben die ik niet heb)

3. voor een medicatie-consult of bij een complexe diagnose (psychiater)

4. samen te werken (bijvoorbeeld wanneer mijn cliënt voor medicatie ook onder controle is bij de psychiater of de huisarts)

5. intervisie

 

 

 

bottom of page