Tarieven

Uw behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Iedere Nederlander is via dat basispakket verzekerd voor de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. In de afgelopen jaren zijn enkele problemen uitgesloten van vergoeding, zoals bijv. aanpassingstoornissen en relatieproblemen. 

De huisarts bepaalt in eerste instantie via de verwijzing of u in aanmerking komt voor Generalistische basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ.

Ik heb met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

Gespecialiseerde GGZ

De Gespecialiseerde GGZ kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of  DBC's. In welke DBC u valt wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld. De zorgverzekeraar bepaalt welk percentage van dit maximumbedrag de ik in rekening mag brengen. Meestal varieert dat van ca. 75 tot ca. 94%. Er geldt in de Gespecialiseerde GGZ geen Eigen Bijdrage.

 

Let op het Eigen Risico:

U dient er rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar, wanneer deze de nota van uw behandeling ontvangt, het Eigen Risico met u gaat afrekenen. Iedere Nederlander heeft een verplicht eigen risico van minimaal 385 euro (in 2021). Wanneer u in 2021nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt zal de zorgverzekeraar bij ontvangst van onze nota dit Eigen Risico met u afrekenen.

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Dit is de link voor mijn kwaliteitsstatuut: https://ap.lc/lIK5Q

Privacy

Ik heb mij gecommitteerd aan de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit houdt onder andere in dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat met uw contact met mij te maken heeft. Daarnaast houd ik mij aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Voor de uitvoering van die metingen werk ik samen met Qualiview. Bij aanvang van uw behandeling en vervolgens in de loop van de behandeling zal Qualiview u om die reden vragenlijsten via de mail toesturen die u in een beveiligde internetomgeving kunt invullen. Alleen de behandelaar krijgt de resultaten van de meting te zien en vervolgens met u bespreken. Qualiview zelf heeft geen inzage in uw gegevens.

 

Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen om:

1. te overleggen indien de behandeling daarom vraagt (met de betrokken huisartsen en/of collega's )

2. om door te verwijzen (bijvoorbeeld wanneer intensievere hulp nodig is naar bijvoorbeeld deeltijdbehandeling of naar collega's die een specifieke behandelmethode hebben die ik niet heb)

3. voor een medicatie-consult of bij een complexe diagnose (psychiater)

4. samen te werken (bijvoorbeeld wanneer mijn cliënt voor medicatie ook onder controle is bij de psychiater of de huisarts)

5. intervisie