top of page

PRIVACYSTATEMENT

 

Petra Hoytema, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Petra Hoytema met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Petra Hoytema persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;

 • bezoekers aan de praktijk van Petra Hoytema

 • bezoekers van web site www.praktijkhoytema.nl

 • alle overige personen die met Petra Hoytema contact opnemen of van wie Petra Hoytema persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Petra Hoytema verwerkt persoonsgegevens:

 • Die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 • Die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 • Die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Petra Hoytema zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 • In de vorm van opnames, die met schriftelijke toestemming van de betrokkene gemaakt zijn van sessies.

 

Doeleinden verwerking

Petra Hoytema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 • het verbeteren van de praktijkwebsite.

 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Petra Hoytema verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Petra Hoytema deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Petra Hoytema deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Petra Hoytema geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Petra Hoytema er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Bewaren van gegevens

Petra Hoytema bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Petra Hoytema hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: 20  jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 

Wijzigingen privacystatement

Petra Hoytema kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website Petra Hoytema gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Petra Hoytema te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Petra Hoytema door een e-mailbericht te sturen via de website www.praktijkhoytema.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Petra Hoytema  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Petra Hoytema door een e-mailbericht te sturen via de website www.praktijkhoytema.nl.  Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page